OPTOELEKTRONIKA

KIERUNEK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA

Szczegółowe informacje dotyczące kierunku studiów

1)    Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia

2)    Profil kształcenia: ogólnoakademicki

3)    Forma studiów: stacjonarne

4)    Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: magister inżynier

5)    Czas trwania studiów: 3 semestry

6)    Liczba punktów ECTS: 90

7)    Data rozpoczęcia pierwszego cyklu kształcenia: 1 marca 2021 r.

 

PROGRAMY STUDIÓW

PROGRAM studiów na kierunku "Optoelektronika"

____________________________________________________________________________________

           Kierunek „Optoelektronika” stanowi nową, atrakcyjną ofertę kształcenia w Wojskowej Akademii Technicznej, w zakresie najnowszych osiągnięć naukowych i technologicznych w optoelektronice. Utworzony kierunek studiów jest silnie kształtowany przez rynek pracy, produkcji i usług, który wymaga nowej zaawansowanej wiedzy i specjalistycznych kadr.

Kształcenie na kierunku „Optoelektronika” jest powiązane z obowiązującą misją Wojskowej Akademii Technicznej oraz strategią rozwoju Instytutu Optoelektroniki.

     Misją Instytutu Optoelektroniki Wojskowej Akademii Technicznej jest prowadzenie prac badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych dotyczących technologii oraz systemów optoelektronicznych, a także kształcenie wszechstronnych i twórczych specjalistów na potrzeby Sił Zbrojnych RP, gospodarki, medycyny i ochrony środowiska.

     Strategicznym celem Instytutu Optoelektroniki jest prowadzenie badań naukowych na poziomie europejskim i kształcenie wysoko wykwalifikowanych kadr na potrzeby rynku pracy. Realizacja tego celu odbywa się w trzech obszarach: naukowo-badawczym, dydaktycznym oraz wdrożeniowym, przy czym przenikanie się tych obszarów jest nieodzownym elementem skuteczności strategii. Wytyczonym celom służy oferta programowa kierunku „Optoelektronika”, która otwiera przed przyszłymi studentami perspektywę zdobycia unikalnego wykształcenia wyższego, nowoczesnego zawodu oraz umiejętności skutecznego kierowania własną karierą.

     Realizacja kształcenia na kierunku „Optoelektronika” jest ściśle powiązana z potrzebami i bezpośrednim wpływem następujących podmiotów zewnętrznych: Siły Zbrojne RP, uczelnie, instytuty badawcze oraz firmy i zakłady przemysłowe na kształt programu studiów i uzyskiwanych przez absolwentów efektów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

     W ramach profilowania treści kształcenia na kierunku „Optoelektronika” Instytut Optoelektroniki dzięki swojemu potencjałowi i bardzo nowoczesnej bazie dydaktyczno-badawczej jest w stanie wykształcić kadrę specjalistów z uwzględnieniem wielu aspektów związanych z projektowaniem i eksploatacją systemów optoelektronicznych. Za uruchomieniem tego kierunku studiów przemawia także dotychczasowe doświadczenie badawczo-naukowe Akademii we wspomnianym obszarze kształcenia. Zastosowanie już zdobytych doświadczeń do kształcenia specjalistycznego i działalności edukacyjnej, umożliwi:

  • przekazanie wiedzy w zakresie projektowania testowania i uruchamiania systemów optoelektronicznych i mechatronicznych stosowanych w inżynierii kosmicznej i satelitarnej
  • nauczenie umiejętności analizy i interpretacji danych pozyskiwanych z pokładowych systemów satelitarnych
  • przygotowanie specjalistów w zakresie projektowania, konstruowania i eksploatacji sprzętu i urządzeń laserowych
  • umiejętności stosowania dostępnych środków i systemów wykrywania zagrożeń
  • przygotowanie do projektowania i integracji systemów monitorowania warunków bezpieczeństwa obiektów oraz zespołów ludzkich
  • kształcenie w zakresie technologii obronnych wspierających działania żołnierza na współczesnym polu walki
  • nauczenie umiejętności potrzebnych do integracji oraz wykorzystania istniejących rozwiązań optoelektronicznych wspomagających realizowanie zadań operacyjnych

     Osoby zainteresowane studiami II stopnia w Instytucie Optoelektroniki WAT proszone są o kontakt z Dziekanatem Instytutu Optoelektroniki. Więcej informacji o zasadach rejestracji na stronie WAT [link].

Dodatkowe informacje w Dziekanacie Instytutu Optoelektroniki.

Dziekanat IOE WAT:
tel.: 261 837 213
e-mail: dziekanat.ioe@wat.edu.pl