Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO)

Pracownicy Instytutu Optoelektroniki aktywnie uczestniczyli i uczestniczą w pracach NATO i paneli dawnej Organizacji NATO ds. Badań i Technologii (RTO NATO), a obecnie Organizacji NATO ds. Nauki i Technologii (STO NATO). Instytut Optoelektroniki już w pierwszych dniach od wejścia Polski do NATO (12.03.1999 r.) zaznaczył swoją obecność w jej strukturach poprzez prezentację potencjału IOE WAT w dziedzinie laserów przez płk. dr. inż. Krzysztofa Kopczyńskiego w kwaterze głównej NATO. Ponadto, w marcu 1999 r. dr inż. Marek Strzelec został mianowany przez Ministerstwo Obrony Narodowej stałym krajowym punktem kontaktowym do utrzymywania bieżącej współpracy z NATO Army Armaments Group (NATO NAAG) w dziedzinie laserowej teledetekcji. Od listopada 2000 r. był on członkiem grupy ekspertów NATO-NAAG-LG7-SIBCRA w dziedzinie zdalnych systemów optoelektronicznych do wykrywania skażeń chemicznych i biologicznych, brał m. in. udział w opracowaniu dla NAAG NATO Mapy Drogowej dla wdrożenia systemów zdalnej detekcji skażeń. Swoją działalność w pracach paneli NATO dr inż. M. Strzelec zakończył w 2005 roku.

Najdłużej zaangażowanym w prace paneli NATO pracownikiem Instytutu Optoelektroniki był dr inż. Zbigniew Zawadzki, który w latach 2001-2013 był członek polskiej delegacji w Panelu SET - Czujniki i Technika Elektroniczna (Optic Sensors Technology Focus Group (OT FG)). W połowie roku 2013 przekazał te obowiązki płk. dr. inż. K. Kopczyńskiemu, z którym od 2002 należą do zespołu ekspertów NATO ds. zdalnego wykrywania broni chemicznej i biologicznej.

W latach 2012-2014  ekspertem "The Independent Scientific Evaluation Group" w programie "Science for Peace and Security" w Emerging Security Challenges Division NATO była dr hab. Elżbieta Trafny, (od 2014 r. pracownik Instytutu Optoelektroniki, wcześniej pracowała w Wojskowym Instytucie Higieny i Epidemiologii). Obecnie nadal współpracuje z NATO jako opiekun szeregu wybranych projektów naukowych i końcowy ewaluator zakończonych projektów.

Panele NATO, w których udział brali pracownicy Instytutu Optoelektroniki:

Instytut Optoelektroniki był również organizatorem kilku spotkań zespołów ekspertów NATO w tym:

  • 21 maja 2013 - spotkanie zespołu ekspertów NATO ds. zdalnego wykrywania broni chemicznej i biologicznej działającego w ramach podgrupy NATO ds. wykrywania, identyfikacji i monitorowania zagrożeń (NATO Detection, Identification, and Monitoring Panel (DIMP) TEAM OF EXPERTS (ToE) ON STANDOFF DETECTION (SoD) OF CHEMICAL AND BIOLOGICAL AGENTS (CBA)).
  • 2013 - w ramach panelu SET-193 - THz technology for stand-off detection of explosives: from laboratory spectroscopy to detection in the field - w Instytucie Optoelektroniki odbyły się Field Trials.
  • 19-20 grudnia 2013 - NATO Lecture Series SET-194 - Active Passive Electro-optic/Infrared (EO/IR) Automatic Target Recognition (ATR).