Instytut Optoelektroniki (IOE), jako podstawowa jednostka organizacyjna Wojskowej Akademii Technicznej na prawach wydziału, prowadzi działalność naukowo-badawczą i edukacyjną w dziedzinie optoelektroniki i technologii fotonicznych. W Instytucie prowadzone są badania podstawowe oraz prace badawczo-rozwojowe i wdrożeniowe dotyczące procesów, elementów, podzespołów oraz systemów optycznych i optoelektronicznych. Instytut ma charakter interdyscyplinarny, prowadzone badania obejmują następujące obszary nauki i techniki:

 • lasery ciała stałego,
 • systemy laserowe dużej mocy,
 • optyka i elektronika laserowa,
 • laserowe źródła promieniowania rentgenowskiego (SXR) i skrajnego nadfioletu (EUV),
 • oddziaływanie promieniowania laserowego z materią i laserowa modyfikacja materiałów
 • technika lidarowa,
 • technologie optyczne i optoelektroniczne
 • detekcja sygnałów optycznych
 • spektroskopia optyczna w zakresie EUV-UV-VIS-IR-THz
 • metrologia optyczna i optoelektroniczna,
 • nanotechnologia i plazmonika,
 • technika podczerwieni i termowizja,
 • fizyka i technika terahercowa,
 • technika światłowodowa w systemach ochrony i bezpieczeństwa,
 • optoelektroniczne systemy dla obronności i bezpieczeństwa kraju,
 • biotechnologia, biochemia i inżynieria biomedyczna.

Rok 2013 był dla Instytutu szczególnym rokiem w ostatnich latach. MNiSW dokonało ewaluacji i kategoryzacji instytutów naukowo-badawczych i wydziałów akademickich. Instytut Optoelektroniki utrzymał posiadaną dotychczas kategorię A i znajduje się w czołówce polskich ośrodków naukowych w zakresie elektroniki. W strukturze Instytutu powstało Centrum Inżynierii Biomedycznej (CIBio), które prowadzi prace badawcze i wspiera działania ogólnopolskiego Klastra CIBio. Od wielu lat uczestniczymy w programach badawczo-rozwojowych na rzecz gospodarki narodowej, medycyny, ochrony środowiska, ochrony dziedzictwa kulturowego oraz bezpieczeństwa narodowego i obronności finansowanych przez MNiSW, MON oraz UE. Udział w tych programach zdecydowanie rozszerzył i zacieśnił współpracę IOE z krajowymi ośrodkami badawczymi i polskim przemysłem.

Instytut istotnie włączył się w rozpoczęty w 2013 roku, dziesięcioletni Program Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Duże projekty obronne, w których uczestniczymy, dotyczą systemu obrony powietrznej, w tym przeciwlotniczych zestawów rakietowych GROM i PIORUN, zestawu rakietowego średniego zasięgu WISŁA, zaawansowanych indywidualnych systemów walki – program TYTAN, symulatorów i trenażerów, w tym laserowych symulatorów strzelań do uzbrojenia i sprzętu wojskowego, amunicji inteligentnej, systemów rozpoznania obrazowego i satelitarnego.

Bardzo ważną formą działalności naukowej Instytutu jest współpraca międzynarodowa. Od wielu lat uczestniczymy w programach UE, Europejskiej Agencji Obrony (EDA) i NATO. W ramach podpisanych umów o współpracy dwustronnej realizujemy projekty z zespołami z wielu krajów z całego świata. Prowadzimy intensywne prace nad pozyskaniem projektów w ramach programu Horizon 2020. Kształcimy także studentów na międzynarodowych studiach doktoranckich ERASMUS MUNDUS.

Pracom badawczym prowadzonym w Instytucie zawsze towarzyszyła działalność dydaktyczna. Przez wiele lat pracownicy Instytutu prowadzili zajęcia na wydziałach akademickich WAT, a od dwóch lat samodzielnie kształcimy studentów na studiach magisterskich o specjalności systemy optoelektroniczne i lasery. Bardzo dużą wagę przywiązujemy do kształcenia młodych kadr naukowych. W 2013 r. 34 pracowników IOE realizowało różne formy studiów doktoranckich. Uczestniczymy także w kształceniu na studiach doktoranckich na innych wydziałach akademickich WAT.

Infrastruktura badawcza Instytutu została w ostatnich latach silnie rozbudowana. W wyniku dokonanych inwestycji aparaturowych i realizacji wielu projektów, w tym „OPTOLAB – rozbudowa bazy laboratoryjnej Instytutu Optoelektroniki Wojskowej Akademii Technicznej”, powstał kompleks OPTOLAB w którego skład wchodzi 6 nowoczesnych, doskonale wyposażonych laboratoriów badawczych. Głównymi celami kompleksu OPTOLAB są:

 • rozwój wiedzy w obszarach technologii fotonicznych obejmujących wytwarzanie, detekcję i zastosowania promieniowania optycznego,
 • tworzenie potencjału badawczego, który umożliwi prowadzenie wysokiej jakości badań w obszarze nowoczesnych technologii optoelektronicznych,
 • rozszerzenie i intensyfikacja krajowej i międzynarodowej współpracy naukowej.