Deklaracja dostępności strony internetowej
Instytutu Optoelektroniki Wojskowej Akademii Technicznej

Instytut Optoelektroniki Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. poz. 848).

 Status zgodności z ustawą

Strona internetowa ioe.wat.edu.pl jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • część obrazów nie posiada tekstu alternatywnego,
  • niektóre elementy strony nie spełniają wymogów dla kontrastu,
  • na stronie internetowej znajdują się filmy, do których nie dodano napisów dla osób niesłyszących i słabosłyszących.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-08-25

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt
z administratorem (osobą kontaktową jest:) strony: Wiesław PIOTROWSKI (e-mail: wieslaw.piotrowski@wat.edu.pl tel. 261 839 300). Do administratora strony można także składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej.

Informacje na temat procedury:

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia
z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna:

Instytut Optoelektroniki Wojskowej Akademii Technicznej, ul. Gen. S. Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa.

Budynki Instytutu Optoelektroniki znajdują się zarówno na terenie zamkniętym jak i otwartym. Wstęp na teren zamknięty możliwy jest przez punkty kontroli: bramy wjazdowe, przejścia dla pieszych jak i bramki umożliwiające wjazd na wózkach inwalidzkich. Wejście możliwe jest tylko na podstawie przepustki. Biuro przepustek znajduje się na niskim parterze w budynku głównym przy ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2.

Na terenie Akademii wyznaczone zostały miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Budynki Instytutu Optoelektroniki nie zostały w pełni dostosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami, poniżej przedstawiono bariery lub trudności jakie mogą napotkać osoby ze szczególnymi potrzebami:

  • brak kontrastowego oznaczenia krawędzi każdego stopnia schodów,
  • brak oznaczenia pierwszego i ostatniego stopnia w biegu schodów,
  • powierzchnia spoczników nie wyróżnia się odcieniem, barwą ani fakturą,
  • powierzchnia podłogi na korytarzach nie jest wykonana z materiałów antypoślizgowych,
  • toalety nie są w pełni przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

We wszystkich budynkach Instytutu znajduje się informacja o rozkładzie pomieszczeń.

Na terenie Instytutu Optoelektroniki nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line. Dostęp do tłumacza języka migowego jest możliwy ze strony: https://www.wojsko-polskie.pl/wat/tlumacz-jezyka-migowego/

 

Informujemy, że na teren Akademii można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Deklaracja do pobrania w formacie pdf: pobierz tutaj.