Wyciąg z Decyzji NR 59/RKR/2021 Rektora WAT z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie: w sprawie ustalenia opłat pobieranych od studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2021/2022

§1

WAT pobiera opłaty za:

1) przeprowadzenie rekrutacji:

a) na studia cywilne - 85 zł,
b) na studia w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego - 100 zł; kandydat, bez względu na liczbę kierunków określonych w procesie rejestracji, wnosi jedną opłatę rekrutacyjną; opłatę w wysokości określonej w lit. a wnosi również kandydat, były student WAT, ubiegający się o wznowienie lub dokończenie studiów, a także student innej uczelni ubiegający się o przeniesienie na studia do WAT;

2) wydanie:

a) elektronicznej legitymacji studenckiej - 22 zł,
b) duplikatu elektronicznej legitymacji studenckiej - 33 zł;

3) kształcenie na studiach niestacjonarnych - wysokości opłaty za semestr studiów określa załącznik;

4) powtarzanie niżej określonych zajęć na studiach z powodu niezadowalających wyników w nauce:

a) powtarzanie przedmiotu - 10 zł za godzinę zajęć powtarzanego przedmiotu określonego w programie studiów,
b) powtarzanie semestru na studiach: - stacjonarnych - 1500 zł, - niestacjonarnych - zgodnie z wysokością ustaloną w załączniku,
c) powtarzanie roku studiów - stosownie, w wysokości dwa razy wyższej od określonej w lit. b,
d) powtarzanie zajęć związanych z dokończeniem studiów dla osób uprzednio skreślonych z listy studentów z powodu niezłożenia pracy dyplomowej w określonym terminie lub niezdania egzaminu dyplomowego lub nieprzystąpienia do egzaminu dyplomowego - 800 zł;

5) prowadzenie zajęć nieobjętych programem studiów - 10 zł za godzinę zajęć;

6) kształcenie cudzoziemców na studiach stacjonarnych w języku polskim - wysokości opłaty za semestr studiów określa załącznik;

7) wydanie odpisu w języku obcym dyplomu ukończenia studiów i suplementu do dyplomu, innych niż określonych w art. 77 ust. 2 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce:

a) dyplomu ukończenia studiów - 20 zł,
b) suplementu do dyplomu - 20 zł;

8) wydanie duplikatu:

a) dyplomu ukończenia studiów - 20 zł,
b) suplementu do dyplomu - 20 zł;

9) uwierzytelnianie dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą, o których mowa w art. 78 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce - 26 zł.

§2

1. Należne opłaty, wnosi się jednorazowo, z zastrzeżeniem ust. 2, przed spełnieniem określonego świadczenia lub rozpoczęciem zajęć; w przypadku zajęć trwających dłużej niż jeden semestr - przed rozpoczęciem każdego semestru, z wyjątkiem opłaty za semestr pierwszy, za który wnosi się opłatę nie później niż w terminie trzydziestu dni od rozpoczęcia zajęć.

2. Dopuszcza się możliwość wnoszenia opłat, o których mowa w § 1 pkt 3-6 w ratach. Liczba rat nie może być większa od liczby miesięcy, w których jest realizowana określona usługa edukacyjna. Wnoszenie opłaty w ratach powoduje zwiększenie jej wysokości o 5%. Decyzję zawierającą zgodę na wnoszenie opłaty w ratach wraz z określeniem ich wysokości i terminów wpłat podejmuje kierownik jednostki organizacyjnej prowadzącej określony kierunek studiów.

3. Przekroczenie terminu płatności lub ich dokonanie w niepełnej wysokości skutkuje naliczeniem odsetek ustawowych za opóźnienie.

4. Niewniesienie opłat może skutkować, po uprzednim wezwaniu do wniesienia zaległych opłat, skreśleniem z listy studentów.

§3

1. Kierownik jednostki organizacyjnej prowadzącej określony kierunek studiów, może na pisemny wniosek studenta podjąć decyzję o zwolnieniu go z obowiązku uiszczania określonej opłaty, w całości lub w części.

2. Od decyzji, o której mowa w ust. 1, przysługuje odwołanie do rektora, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Decyzja rektora jest ostateczna.

3. O zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, mogą się ubiegać studenci, którzy spełniają warunki otrzymania stypendium socjalnego, stypendium dla osoby niepełnosprawnej lub zapomogi, określonych w odrębnych przepisach.

§4

1. Nie pobiera się opłat, o których mowa w § 1 pkt 3-6, z zastrzeżeniem ust. 2, od studentów przebywających na długoterminowym urlopie od zajęć.

2. W przypadku, gdy w czasie urlopu od zajęć student uczestniczy w zajęciach, wnosi opłatę w wysokości ustalonej przez kierownika jednostki organizacyjnej prowadzącej określony kierunek studiów.

§5

1. W przypadku skreślenia studenta ze studiów następuje zwrot części wniesionych opłat, o których mowa w § 1 pkt. 3, 4 i 6, proporcjonalnie od dnia, w którym decyzja o skreśleniu stała się ostateczna.

2. W przypadku niewniesienia należnych opłat przez studenta skreślonego ze studiów, WAT dochodzi zaległych opłat proporcjonalnie do dnia, w którym decyzja o skreśleniu stała się ostateczna.

§6

1. Należne opłaty wnosi się:

a) na indywidualny rachunek bankowy przydzielony kandydatowi/studentowi;
b) w kasie WAT.

2. Za datę wniesienia opłat uznaje się dzień wpływu środków na rachunek WAT lub datę wynikającą z dostarczonego potwierdzenia dokonania opłaty.