Rada Instytutu Optoelektroniki WAT zakończyła działalność 30 września 2019 r. Od 1 października 2019 r. uprawnieni pracownicy Instytutu Optoelektroniki WAT wraz z pracownikami Wydziału Elektroniki WAT tworzą Radę dyscypliny naukowej Automatyka, Elektronika, Elektrotechnika i Technologie Kosmiczne.

Rada dyscypliny naukowej Automatyka, Elektronika i Elektrotechnika Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego jest organem kolegialnym Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego. Rada dba o wysoki poziom badań naukowych oraz prac doktorskich i habilitacyjnych realizowanych w dyscyplinie naukowej Automatyka, Elektronika, Elektrotechnika i technologie Kosmiczne.

______________________________________________________________________________________________________

Do kompetencji Rady należy w szczególności:

 1. uchwalanie regulaminu Rady
 2. przeprowadzanie postępowań w sprawie nadania stopnia naukowego doktora i doktora habilitowanego
 3. nadawanie stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego
 4. podejmowanie uchwał w sprawie wyróżniania obronionych przed Radą rozpraw doktorskich
 5. wyrażanie zgody na przeprowadzanie postępowania habilitacyjnego na wniosek przekazany przez Radę Doskonałości Naukowej
 6. stwierdzanie nieważności decyzji o nadaniu stopnia naukowego w przypadku, gdy osoba ubiegająca się o stopień przypisała sobie autorstwo istotnego fragmentu lub innych elementów cudzego utworu lub ustalenia naukowego
 7. przedstawienie Rektorowi WAT kandydatów na członków Komisj Ewaluacji Nauki oraz Rady Doskonałości Naukowej
 8. opiniowanie programów kształcenia w szkole doktorskiej oraz programów studiów przyporządkowanych do dyscypliny naukowej Automatyka, Elektronika i Elektrotechnika
 9. wyrażanie opinii i przedkładanie propozycji Rektorowi WAT lub dziekanowi odnośnie rozwoju dyscypliny naukowej Automatyka, Elektronika i Elektrotechnika
 10. opiniowanie zatrudnienia nauczycieli akademickich w dyscyplinie naukowej Automatyka, Elektronika i Elektrotechnika
 11. wyrażaeni opinii w sprawie tworzenia międzyuczelnianych jednostek organizacyjnych w zakresie właściwym dla Rady
 12. opiniowanie wniosków dyrektora szkoły doktorskiej do Rektora, dotyczących ustalania liczby miejsc do szkoły doktorskiej dla dyscypliny naukowej Automatyka, Elektronika i Elektrotechnika
 13. opiniowanie, na wniosek Rektora, propozycji nadania tytłu doktora honoris causa

______________________________________________________________________________________________________

Regulamin Rady dyscypliny naukowej Automatyka, Elektronika i Elektrotechnika