Kierownik Zakładu

dr inż. Sławomir GOGLER

 • tel. (+48) 261 83 7579
 • slawomir.gogler@wat.edu.pl

W Zakładzie Techniki Podczerwieni i Termowizji prowadzone są badania podstawowe i aplikacyjne dotyczące zagadnień związanych z bezkontaktowym pomiarem temperatury oraz pomiarami termowizyjnymi jak również zagadnienia techniki podczerwieni, które stosowane są w urządzeniach opracowywanych dla potrzeb Sił Zbrojnych RP. Większość prac badawczych realizowanych w Zakładzie była finansowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w formie: zadań statutowych, projektów badawczych (grantów), projektów badawczych promotorskich oraz projektów celowych. Realizowane są również prace zlecane przez Rektora (prace badawcze własne, ekspertyzy dla potrzeb SZ RP), jak również prace zlecane przez inne ośrodki naukowe i jednostki gospodarcze. W ostatnich latach tematyka badawczych prac statutowych dotyczyła termograficznych i spektroradiometrycznych badań obiektów oraz opracowania zintegrowanych zespołów czujników optoelektronicznych i wibroakustycznych do zastosowań militarnych. Aktualnie zakres badań realizowanych w zakładzie skupia się wokół zadań badawczych realizowanych w zakresie opracowania kamery termowizyjnej z detektorem niechłodzonym i kamery termowizyjnej z detektorem chłodzonym dla potrzeb SZ RP.
Prace badawcze realizowane w Zakładzie Techniki Podczerwieni i Termowizji obejmują:

 • Militarne zastosowania techniki podczerwieni
  • zespoły termodetekcyjne dla amunicji inteligentnej,
  • wieloczujnikowe zespoły detekcyjne,
  • czujniki podczerwieni do systemów ochrony,
  • urządzenia do wykrywania obiektów w podczerwieni,
  • obserwacyjne kamery termowizyjne z detektorami chłodzonymi i niechłodzonymi,
  • kamery termowizyjne do systemu indywidualnego wyposażenia żołnierza.
 • Termowizja i pirometria podczerwieni
  • badania termowizyjne oraz interpretacja termogramów,
  • projektowanie i wykonanie pirometrów podczerwieni,
  • projektowanie i wykonanie wzorcowych źródeł podczerwieni,
  • wzorcowanie i kalibracja pirometrów podczerwieni,
  • badania parametrów i charakterystyk kamer termowizyjnych, kamer zakresu widzialnego i dalmierzy laserowych.
 • Badania elementów i zespołów termodetekcyjnych
  • wyznaczanie widmowych charakterystyk detektorów podczerwieni,
  • wyznaczanie charakterystyk widmowych elementów optycznych,
  • wyznaczanie charakterystyk kątowych czujników podczerwieni,
  • badania klimatyczne zespołów detekcyjnych podczerwieni.
 • Modelowanie i analizy teoretyczne
  • modelowanie procesów detekcji promieniowania podczerwonego,
  • modelowanie pracy zespołów i urządzeń termodetekcyjnych,
  • wyznaczanie sygnatur obiektów w zakresie podczerwieni,
  • wyznaczanie zasięgów działania urządzeń termodetekcyjnych.

Kontakt

Zakład Techniki Podczerwieni i Termowizji
Instytut Optoelektroniki
Wojskowa Akademia Techniczna
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
00-908 Warszawa