Aktywność Instytutu Optoelektroniki w zakresie współpracy krajowej i międzynarodowej opiera się między innymi na uczestniczeniu w programach, platformach i sieciach zrzeszających instytucje działające w obszarach zainteresowań badawczych Instytutu. Instytut Optoelektroniki prowadzi między innymi aktywną działalność w ramach koordynowanej przez WAT Polskiej Platformy Technologicznej Systemów Bezpieczeństwa (PPTSB). Instytut jest uczestnikiem krajowych sieci OPTYKA DYFRAKCYJNA, POLSKA OPTOELEKTRONIKA, OPTOKLASTER (Mazowiecki Klaster Innowacyjnych Technologii Fotonicznych) oraz POLLASNET.

Platformy i Sieci Krajowe

Instytut Optoelektroniki WAT uczestniczy również we współfinansowanym przez Unię Europejską projekcie CEZAMAT - Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii, którego celem jest stworzenie platformy integrującej środowisko badawcze. Platforma ta ma umożliwić interdyscyplinarny rozwój badań nad nowoczesnymi materiałami i technologiami.

Współpraca międzynarodowa Instytutu Optoelektroniki rozwijana była lub jest poprzez ustanowione w ramach programów europejskich sieci takie, jak EUROPEAN LASER TECHNOLOGY AND APPLICATIONS NETWORK - EULASNET, ELI - European Light Infrastructure i LASERLAB EUROPE II oraz w ramach akcji COST MP1203 - Advanced X-ray spatial and temporal metrology.

Platformy i Sieci Międzynarodowe

    

Uczestnictwo w sieci OPTOKLASTER przyczyniło się również do włączenia się Instytutu Optoelektroniki w inicjatywę PHOENIX

(Photonics and Optoelectronics Network). Celem tej inicjatywy jest utworzenie i rozbudowa długofalowej transgranicznej sieci kompetencji i współpracy gospodarczej między światem nauki i badań, a podmiotami gospodarczymi z regionu stołecznego Berlina i Warszawy w dziedzinie technologii optycznych.

Instytut Optoelektroniki uczestniczy w projekcie Extreme-ultraviolet and X-ray Training in Advanced Technologies for Interdisciplinary Cooperation - EXTATIC, który realizowany jest w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus Mundus. Projekt oferuje unikalny interdyscyplinarny program szkoleniowy w obszarze wysokoenergetycznego promieniowania UV i Rentgenowskiego (EUV i X-ray), który łączy w sobie szkolenie praktyczne, warsztaty naukowe oraz kursy.