Współpraca krajowa i międzynarodowa stanowiła i stanowi jedną z najważniejszych form działalności naukowej i dydaktycznej Instytutu Optoelektroniki poczynając od pierwszych lat od jego utworzenia. W ostatnim dziesięcioleciu ta forma działalności IOE bardzo się zintensyfikowała zwłaszcza w obszarze współpracy międzynarodowej. Współpraca naukowa z zagranicznymi jednostkami naukowymi zaowocowała między innymi ponad 30 artykułami z listy JCR z zagranicznymi współautorami opublikowanymi w latach 2010-2012. Aktywność naukowa niektórych zespołów jest niemożliwa bez intensywnej i wielopłaszczyznowej współpracy zagranicznej.

     Bardzo istotnym filarem działalności naukowej IOE jest także współpraca międzynarodowa w kształceniu kadr naukowych. Kilku naszych pracowników odbyło studia doktoranckie w czołowych instytucjach naukowych USA (Purdue University, Colorado State University) i Europy Zachodniej (French-German Research Institute of Saint-Louis; ISL). Nasi studenci w trakcie studiów II stopnia i doktoranckich odbywali i odbywają krótkie paro-tygodniowe staże i praktyki naukowe w czołowych instytucjach naukowych Europy Zachodniej oraz USA.

     W wyniku intensywnych kontaktów naukowych kilku naszych absolwentów i pracowników zostało zatrudnionych w czołowych instytutach naukowych (np. HiLASE Praga, Czechy, Lund University, Szwecja). Obecnie Instytut Optoelektroniki uczestniczy w programie międzynarodowych studiów doktoranckich w ramach projektu ERASMUS MUNDUS. W tej chwili gościmy 4 studentów zagranicznych na studiach doktoranckich.

     Instytut Optoelektroniki bardzo aktywnie uczestniczy w inicjatywach Unii Europejskiej, Europejskiej Agencji Obrony oraz NATO. Aktywność Instytut przejawia się zarówno w uczestniczeniu pracowników w pracach grup, paneli i jednostek tych instytucji, jak również uczestniczeniu zespołów badawczych IOE WAT w projektach w ramach programów przez nie koordynowanych.


Zespoły badawcze Instytutu uczestniczą w Programach Ramowych Unii Europejskiej począwszy od 5 Programu Ramowego. Ponadto Instytut brał i bierze udział w inicjatywach Europejskiego Programu Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych (COST) oraz projektach realizowanych w ramach inicjatywy EUREKA.  Instytut uczestniczył również w projektach współfinansowanych przez UE w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG). W ostatnich latach Instytut pozyskał z Unii Europejskiej w ramach POIG znaczne środki na modernizację laboratoriów - kompleks laboratoriów OPTOLAB.

Realizowane obecnie projekty finansowane ze środków UE

        

Zakończone projekty finansowane ze środków UE


 

Instytut Optoelektroniki aktywnie uczestniczy w pracach, jak również programach Europejskiej Agencji Obrony (EDA). Wielu naszych pracowników brało udział w pracach grup Capability Technology (CAPTECH) EDA jako krajowi koordynatorzy oraz jako eksperci. Zespoły badawcze Instytutu Optoelektroniki były również partnerami w wielu projektach realizowanych w ramach programów EDA. W chwili obecnej Instytut uczestniczy w dwóch projektach realizowanych w ramach Joint Investment Programme on Chemical, Biological, Radiological and Nuclear Protection (JIP CBRN). Są to projekty RAMBO - Rapid Air-particle Monitoring against BiOlogical threats oraz AMURFOCAL - Active MUltispectral Reflection Fingerprinting Of persistent ChemicAL agents.

Od ponad dwóch lat Instytut Optoelektroniki jest członkiem Integrated Mission Group for Security (IMG-S) w 6 obszarze technologicznym (TA6) dotyczącym obrony przed zagrożeniami CBRNE. IMG-S jest grupą zrzeszającą przedstawicieli europejskiego przemysłu, małych i średnich przedsiębiorstw (SME), organizacji rządowych, organizacji badawczych (RTO) oraz uniwersytetów. IMG-S poprzez swoje działania stara się określać priorytetowe cele badawcze w obszarze bezpieczeństwa na szczeblu europejskim oraz wpływać na odpowiednie instytucje europejskie, aby te cele były realizowane w ramach Programów Ramowych Unii Europejskiej. IMG-S daje również możliwość rozwijania sieci kontaktów wśród głównych europejskich ośrodków działających w obszarze bezpieczeństwa.

Pracownicy Instytutu Optoelektroniki aktywnie uczestniczyli i uczestniczą w pracach paneli dawnej Organizacji NATO ds. Badań i Technologii (RTO NATO), a obecnie Organizacji NATO ds. Nauki i Technologii (STO NATO).

Od 2012 roku Instytut Optoelektroniki współpracuje z amerykańską Defense Threat Reduction Agency (DTRA). W wyniku podjętej współpracy w ramach TaCBRD Transatlantic Collaborative Biological Resiliency Demonstration Program DTRA zespół naszych pracowników przez dwa tygodni testował na poligonie Dugway Proving Ground w USA opracowane w Instytucie systemy lidarowe.