__________________________________________________________________________

System zapewnienia jakości kształcenia w Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego

     Zgodnie z przyjętą strategią realizacji misji Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego, zwanej dalej Akademią, jako nowoczesnej uczelni technicznej kształcącej na wysokim poziomie studentów cywilnych i kandydatów na żołnierzy zawodowych rośnie ranga ciągłego monitorowania jakości kształcenia. W związku z tym, dla zapewnienia wysokiej jakości kształcenia jako podstawowego obowiązku Akademii, dla ciągłego monitorowania i doskonalenia jakości kształcenia wprowadza się poniższy „System zapewnienia jakości kształcenia w Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego", zwany dalej „Systemem jakości kształcenia".

I.   Cele i zakres Systemu zapewnienia jakości kształcenia

§ 1

1. Celem działania Systemu jakości kształcenia jest w szczególności:

1) podnoszenie świadomości społeczności akademickiej na temat roli jakości kształcenia w procesie dydaktycznym w Akademii,

2) doskonalenie programów kształcenia oraz metod dydaktycznych w celu coraz lepszego przygotowania absolwentów do wymagań zmieniającego się rynku pracy
i służby żołnierzy zawodowych,

3) spełnienie wymagań oceny programowej i instytucjonalnej określonych przez Polską Komisję Akredytacyjną (PKA) oraz inne krajowe i międzynarodowe organizacje, których przedmiotem działania jest ocena jakości kształcenia i akredytacja,

4) stymulowanie rozwoju nowoczesnej infrastruktury dydaktycznej, zaplecza procesu dydaktycznego,

5) promowanie innowacyjności w procesie kształcenia,

6) podnoszenie rangi działalności dydaktycznej oraz budowa etosu nauczyciela akademickiego,

7) stwarzanie motywacji do podnoszenia kwalifikacji dydaktycznych,

8) zwiększanie wpływu studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych na doskonalenie Systemu jakości kształcenia w Akademii,

9) doskonalenie jakości informacji dotyczącej oferty dydaktycznej oraz toku studiów w Akademii,

10) podejmowanie działań korygujących i zapobiegawczych w procesie dydaktycznym,

11) ciągłe doskonalenie Systemu jakości kształcenia w celu poprawy działania procesu dydaktycznego.

§ 2

1. Funkcjonowanie Systemu jakości kształcenia ma charakter ciągły i systematyczny, poprzez nieprzerwane zaangażowanie w jego realizację wszystkich jednostek organizacyjnych Akademii odpowiedzialnych za proces kształcenia w Akademii oraz absolwentów i zewnętrznych interesariuszy.

2. Działaniem Systemu jakości kształcenia objęci są: pracownicy Akademii, studenci i doktoranci studiujący na wszystkich poziomach i formach studiów oraz słuchacze studiów podyplomowych i kursów dokształcających.

§ 3

1. Zakres działania Systemu jakości kształcenia obejmuje w szczególności:

1) monitorowanie i analizę formalno-prawnej strony procesu dydaktycznego:

a) poprawność budowy programów kształcenia,

b) ocenę spełnienia wymagań minimum kadrowego,

c) zgodność dokumentacji procesu dydaktycznego z obowiązującymi przepisami,

d) potrzebę aktualizacji wewnętrznych aktów prawnych normujących tok studiów oraz sprawy socjalne studentów i doktorantów;

2) okresowy przegląd i aktualizację programów kształcenia i programów studiów na wszystkich poziomach, formach i kierunkach studiów w zakresie:

a) zgodności kierunku i profilu studiów z misją Akademii,

b) zgodności kierunkowych efektów kształcenia z efektami obszarowymi,

c) sposobów weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studentów, doktorantów oraz słuchaczy studiów podyplomowych i kursów dokształcających,

d) poprawności działania systemu akumulacji i transferu punktów ECTS,

e) nowoczesności programów studiów,

f) doskonalenia programów kształcenia;

3) ustalanie normatywów procesu dydaktycznego:

a) analizę normatywów procesu dydaktycznego,

b) przygotowanie i zatwierdzanie nowelizacji normatywów,

c) ocena i porównanie normatywów w Akademii;

4) analizę warunków realizacji procesu dydaktycznego:

a) coroczny przegląd stanu infrastruktury dydaktycznej,

b) sprawdzenie i opracowanie metod doskonalenia jakości obsługi administracyjnej procesu dydaktycznego,

c) ocenę warunków socjalnych studentów i doktorantów,

d) porównanie warunków realizacji procesu dydaktycznego w Akademii i w wiodących uczelniach krajowych;

5) monitorowanie pozostałych czynników wpływających na jakość kształcenia dotyczących:

a) podnoszenia kwalifikacji dydaktycznych nauczycieli akademickich,

b) systemu premiowania wyróżniających się nauczycieli akademickich i pracowników obsługujących proces dydaktyczny oraz studentów i doktorantów,

c) poziomu informacji dotyczącej oferty dydaktycznej oraz toku studiów w Akademii,

d) wniosków z monitorowania karier zawodowych absolwentów Akademii, w szczególności po trzech i pięciu latach od dnia ukończenia studiów,

e) oceny poziomu mobilności studentów, doktorantów, nauczycieli akademickich i pracowników niebędących nauczycielami akademickimi,

f) oceny działań wspierających działalność studencką i doktorancką, w tym: kół naukowych studentów i innych organizacji oraz stowarzyszeń studenckich i doktorantów;

6) analizę i opracowanie metod doskonalenia Systemu jakości kształcenia:

a) przygotowanie kierunków studiów i podstawowych jednostek organizacyjnych do zewnętrznych akredytacji i oceny działania Systemu jakości kształcenia,

b) przygotowanie, realizację i okresowy przegląd planów poprawy działania Systemu jakości kształcenia;

7) realizację zadań wynikających z rozwoju europejskiego obszaru szkolnictwa wyższego.

2. Elementy Systemu jakości kształcenia obejmują w szczególności:

1) analizę okresowych ocen nauczycieli akademickich Akademii, w szczególności w zakresie należytego wypełniania przez nich obowiązków dydaktycznych;

2) ocenę poziomu merytorycznego i metodycznego prowadzenia zajęć dydaktycznych przez nauczycieli akademickich i inne osoby realizujące proces dydaktyczny;

3) analizowanie ocen nauczycieli akademickich i innych pracowników związanych z procesem dydaktycznym w Akademii dokonywanych przez studentów i doktorantów po zakończeniu każdego cyklu zajęć dydaktycznych;

4) analizowanie ankiet absolwentów Akademii;

5) ocenę poziomu merytorycznego prac dyplomowych i końcowych na wszystkich prowadzonych rodzajach i formach studiów;

6) okresową ocenę przebiegu procesu dydaktycznego.

§ 4

1. Jednym z najważniejszych efektów działania Systemu jakości kształcenia powinno być uzyskanie akredytacji komisji krajowych, międzynarodowych oraz komisji środowiskowych.

2. Wprowadza się obowiązek poddania kierunków kształcenia (spełniających warunki do wystąpienia o akredytację) zewnętrznej akredytacji przez środowiskowe komisje akredytacyjne (KAUT, UKA).

3. Koszty akredytacji są pokrywane z funduszy centralnych.

4. Prorektor właściwy ds. kształcenia jest odpowiedzialny za przygotowanie i uaktualnianie planu akredytacji kierunków kształcenia przez środowiskowe komisje akredytacyjne, zatwierdzanego przez rektora.

II. Organizacja Systemu zapewnienia jakości kształcenia w Akademii

§ 5

1. Cele i przedsięwzięcia objęte zakresem działania Systemu jakości kształcenia realizowane są na szczeblu Akademii, przez wszystkie podstawowe jednostki organizacyjne Akademii, zwane dalej wydziałami oraz przez ogólnouczelniane jednostki organizacyjne prowadzące zajęcia dydaktyczne.

2. Nadzór nad wdrożeniem i doskonaleniem uczelnianego Systemu jakości kształcenia sprawuje Rektor.

3. W przypadku ogólnouczelnianej jednostki organizacyjnej prowadzącej zajęcia dydaktyczne nadzór nad funkcjonowaniem w niej Systemu jakości kształcenia sprawuje kierownik tej jednostki.

§ 6

1. Szczegółowe zasady funkcjonowania Systemu jakości kształcenia - w tym procesy obejmujące kryteria, metody i narzędzia służące do zapewnienia jakości kształcenia, jednostki organizacyjne i osoby odpowiedzialne za wdrażanie elementów systemu, a także sposoby i terminy realizacji przedsięwzięć wraz z wykazem i formą wymaganych zapisów dokumentacji określa „Regulamin systemu zapewnienia jakości kształcenia w Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego".ystemu zapewnienia jakości kształcenia w Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego".

2. Koordynacją wszystkich spraw związanych z prawidłowym funkcjonowaniem Systemu jakości kształcenia zajmują się:

1) pełnomocnik rektora ds. jakości kształcenia powołany na okres kadencji organów Akademii;

2) pełnomocnicy dziekanów ds. jakości kształcenia powołani przez dziekanów na okres kadencji organów Akademii;

3) powołana przez rektora uczelniana komisja ds. funkcjonowania systemu jakości kształcenia;

4) powołane przez dziekanów wydziałowe komisje ds. funkcjonowania systemu jakości kształcenia.

3. W skład uczelnianej komisji ds. funkcjonowania systemu jakości kształcenia wchodzą:

1) prorektor ds. kształcenia;

2) pełnomocnik rektora ds. jakości kształcenia;

3) przewodniczący senackiej komisji ds. kształcenia;

4) kierownik Działu Organizacji Kształcenia;

5) pełnomocnicy dziekanów ds. jakości kształcenia;

6) przedstawiciele ogólnouczelnianych jednostek dydaktycznych;

7) przedstawiciel „Biura Karier";

8) przedstawiciel studentów;

9) przedstawiciel doktorantów;

10) pracownik Działu Organizacji Kształcenia.

4. Komisja powoływana jest na okres kadencji organów Akademii. Skład osobowy komisji określa odrębna decyzja rektora.

5. Do zadań uczelnianej komisji ds. funkcjonowania systemu jakości kształcenia należy:

1) merytoryczne wsparcie i monitoring funkcjonowania wydziałowych komisji ds. jakości kształcenia;

2) przygotowanie zasad realizacji i doskonalenia systemu jakości kształcenia w postaci jednolitych procedur ujętych w regulaminie o którym mowa w ust. 1;

3) przedstawianie rektorowi propozycji działań mających na celu doskonalenie jakości procesu kształcenia w Akademii;

4) przedstawianie Senatowi corocznych sprawozdań z efektów funkcjonowania Systemu jakości kształcenia oraz wdrażania projektów działań podnoszących jakość kształcenia.

6. W skład wydziałowej komisji ds. funkcjonowania systemu jakości kształcenia wchodzą:

1) prodziekan właściwy ds. kształcenia;

2) pełnomocnik dziekana ds. jakości kształcenia;

3) pracownicy z jednostek organizacyjnych odpowiedzialni za kierunki studiów prowadzone na wydziale;

4) przedstawiciele jednostek organizacyjnych wydziału;

5) przedstawiciele studentów i doktorantów.

7. Komisja powoływana jest na okres kadencji organów Akademii. Skład osobowy komisji określa odrębna decyzja dziekana.

8. Działanie wydziałowych komisji ds. funkcjonowania systemu jakości kształcenia jest wspomagane przez:

1) zespoły nauczycieli akademickich zaliczanych do minimum kadrowego kierunku studiów prowadzonego na wydziale;

2) metodyczne zespoły dydaktyczne powołane w celu omawiania problemów metodyki prowadzenia zajęć;

3) zespoły ds. studiów doktoranckich i podyplomowych;

9. Pełnomocnicy dziekanów ds. jakości kształcenia zobowiązani są do uczestniczenia w pracach nad raportami samooceny przygotowywanymi dla potrzeb PKA i środowiskowych komisji akredytacyjnych oraz prowadzenie analizy potrzeb doskonalenia systemu.

10. Do zadań wydziałowych komisji ds. funkcjonowania systemu jakości kształcenia należy:

1) wdrażanie na wydziale procedur służących zapewnieniu i doskonaleniu jakości kształcenia na poszczególnych kierunkach kształcenia;

2) opiniowanie projektów programów kształcenia, a w szczególności ich zgodności z misją uczelni i obszarowymi efektami kształcenia, zgodności efektów kształcenia w modułach z efektami kierunkowymi, prawidłowości doboru metod kształcenia i metod oceniania w odniesieniu do założonych efektów kształcenia, prawidłowości przypisania punktów ECTS modułom kształcenia, itp.;

3) analizowanie i opracowanie wyników oceny jakości kształcenia zgodnie z przyjętymi procedurami;

4) przygotowanie propozycji działań mających na celu doskonalenie jakości kształcenia na wydziale i monitorowanie realizacji tych działań;

5) przedstawienie radzie wydziału corocznych sprawozdań z efektów funkcjonowania Systemu jakości kształcenia na wydziale.

§ 7

1. Analizę i ocenę funkcjonowania Systemu jakości kształcenia prowadzą:

1) na szczeblu wydziału - prodziekan właściwy ds. kształcenia na posiedzeniu rady wydziału, co najmniej raz w roku;

2) na szczeblu Akademii - prorektor właściwy ds. kształcenia na posiedzeniu Senatu, co najmniej raz w roku.

 

HARMONOGRAM REALIZACJI PROCESÓW SYSTEMU ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W IOE