Dyrektor Centrum Inżynierii Biomedycznej
prof. dr hab. inż. Zygmunt MIERCZYK

tel. +48 261 839 820

zygmunt.mierczyk@wat.edu.pl
https://cibio.wat.edu.pl/

Centrum Inżynierii Biomedycznej (CIBio), powołane przez Rektora Wojskowej Akademii Technicznej w 2012 roku, prowadzi działalność
naukowo-badawczą i wdrożeniową na rzecz rozwoju inżynierii biomedycznej w systemie obronności i bezpieczeństwa państwa,
w tym w szczególności w następujących obszarach:

a) zagrożenia biologiczne,
b) zastosowanie technologii specjalnych w medycynie pola walki,
c) militarne i pozamilitarne zastosowania biomateriałów,
d) ochrona i przetrwanie na polu walki,
e) stymulowanie rozwoju branżowego inżynierii biomedycznej w Polsce.

W Centrum Inżynierii Biomedycznej funkcjonują:

a) pracownia zagrożeń biologicznych,
b) pracownia zastosowań laserów w inżynierii biomedycznej,
c) pracownia oddziaływania promieniowania elektromagnetycznego z materią,
d) pracownia biologii molekularnej,
e) pracownia biocybernetyki,
f) pracownia biomechaniki i zastosowań grafenu.

Dyrektor Biura Klastra Centrum Inżynierii Biomedycznej
prof. dr hab. inż. Zygmunt MIERCZYK

tel. +48 261 839 820

klasterCIB@@wat.edu.pl

http://www.kcibio.wat.edu.pl

W połowie 2013 roku przyznano Wojskowej Akademii Technicznej środki na finansowanie projektu w ramach konkursu 5.1 POIG
pod nazwą „Rozwój Klastra Centrum Inżynierii Biomedycznej” mający na celu dyfuzję innowacji z WAT i innych instytucji
naukowo-badawczych do firm powiązanych z KLASTREM.

Do celów członków KLASTRA należy wzmocnienie potencjału branży inżynierii biomedycznej poprzez tworzenie sieci współpracy jego uczestników, wspieranie innowacyjności oraz stymulowanie nowatorskich rozwiązań w dziedzinie inżynierii biomedycznej, a także ich komercjalizacja.

KLASTER zawiązało 15 podmiotów wśród nich: przedsiębiorstwa, organizacje badawcze, instytuty naukowe, uczelnia i instytucja otoczenia biznesu. Obecnie KLASTER liczy 76 podmiotów.