Dyrektor Centrum

prof. dr hab. inż. Zygmunt MIERCZYK

tel. (+48) 261 839 820
zygmunt.mierczyk@wat.edu.pl
http://www.kcibio.wat.edu.pl

W zakładzie prowadzone są badania podstawowe i aplikacyjne związane z rozwojem źródeł promieniowania laserowego, laserowo-plazmowych źródeł miękkiego promieniowania rentgenowskiego (SXR) oraz skrajnego nadfioletu (EUV), a także z zastosowaniem laserów w technice wojskowej, inżynierii materiałowej, technikach pomiarowych, medycynie oraz konserwacji dzieł sztuki.

W 2012 roku Rektor Wojskowej Akademii Technicznej powołał zespół interdyscyplinarny – Centrum Inżynierii Biomedycznej (CIBio). Zadaniem zespołu jest prowadzenie w ramach WAT projektów związanych z inżynierią biomedyczną, wytwarzanie nowych innowacyjnych technologii i urządzeń związanych z medycyną. Pod koniec 2012 roku zespół przygotował projekt w ramach konkursu 5.1 POIG pod nazwą „Rozwój Klastra Centrum Inżynierii Biomedycznej” mający na celu dyfuzję innowacji z WAT i innych instytucji naukowo-badawczych do firm powiązanych z klastrem. Klaster zawiązało 15 podmiotów: przedsiębiorstwa, organizacje badawcze, instytuty naukowe, uczelnia i instytucja otoczenia biznesu. W połowie 2013 roku przyznano Wojskowej Akademii Technicznej środki na finansowanie projektu w wysokości 22 mln zł, natomiast cały projekt zaplanowany jest na 30 mln zł. Jesteśmy jedynym w Polsce klastrem, w którym uczelnia wyższa została koordynatorem klastra. Do Klastra Centrum Inżynierii Biomedycznej WAT należą obecnie 43 podmioty.

Celem członków klastra jest wzmocnienie potencjału branży inżynierii biomedycznej poprzez tworzenie sieci współpracy jego uczestników, wspieranie innowacyjności oraz stymulowanie nowatorskich rozwiązań w dziedzinie inżynierii biomedycznej, a także ich komercjalizacja.

W ramach projektu „Rozwój Klastra Centrum Inżynierii Biomedycznej” finansowanego przez PARP na terenie WAT powstają pracownie „Centrum Inżynierii Biomedycznej” wyposażone w najnowocześniejszą aparaturę naukowo-badawczą.

 • nowoczesne technologie i metody badawcze elementów i zespołów optoelektronicznych;
 • urządzenia optoelektronicznych do systemów kierowania ogniem oraz do symulacji pola walki;
 • metody spektralne do zdalnej detekcji zanieczyszczeń i skażeń atmosfery, w tym pochodzenia chemicznego i biologicznego;
 • fizykę i optykę nowych typów laserów, w szczególności mogących znaleźć zastosowanie w systemach wojskowej techniki laserowej;
 • laserowo-plazmowe źródła jonów na potrzeby nanotechnologii i badań materiałowych;
 • laserowe wytwarzanie cienkich warstw i nanostruktur – Laboratorium Nanotechnologii
 • biomateriały;
 • procedury analityczne oznaczania poziomu mikroelementów oraz związków biologicznie czynnych;
 • projektowanie, wykonywanie i badanie elementów i zespołów optoelektronicznych do systemów nadawczych i odbiorczych;
 • dalmierze laserowe, oświetlacze i wskaźniki celów;
 • układy detekcji promieniowania laserowego;
 • optoelektroniczne układów dla trenażerów;
 • układy nadawczo-odbiorczych do odbioru koherentnego;
 • metody pomiarowe i stanowiska do kalibracji i testowania wojskowego sprzętu optoelektronicznego;
 • wzorce oraz zestawy diagnostyczne do badań urządzeń optoelektronicznych w technice wojskowej;
 • metaliczne nanostruktury plazmonowe do zastosowań w detekcji substancji chemicznych i biologicznych – Laboratorium Nanotechnologii i Laboratorium Plazmoniki

Koordynator Klastra

Przedsiębiorstwa

Human Life Promotion

Sp. z o.o.

NAPTA S.A.
Rafał Wieczorek B

TAURUS Sp. z o.o.

Instytucje Naukowo-Badawcze

Instytucje Otoczenia Biznesu

Pracami Klastra CIBio WAT kieruje prof. dr hab. inż. Zygmunt Mierczyk – Dyrektor Biura Klastra.

Organem stanowiącym i kontrolnym jest Rada Klastra w składzie :

 1. prof. dr hab. inż. Zygmunt Mierczyk
 2. dr n. med. Mieczysław Błaszczyk – Dyrektor Szpitala Klinicznego CMKP w Otwocku  im . prof. A. Grucy
 3. mgr inż. Jerzy Barański – Prezes Zarządu Doppler sp. z o.o

Centrum Inżynierii Biomedycznej Wojskowej Akademii Technicznej realizuje kilkanaście projektów badawczych, w tym min.:

 1. Opracowanie technologii diagnostyki i leczenia chorób nowotworowych i układu krążenia przy wykorzystaniu terapii fotodynamicznej.
 2. Opracowanie technologii wykrywania patogenów wywołujących zakażenia szpitalne i powodujących zagrożenia bakteriologiczne.
 3. Opracowanie technologii zwiększenia populacji komórek macierzystych i ich różnicowania w hodowlach komórkowych przy wykorzystaniu laserów niskiej energii.
 4. Oprogramowania  informatyczne do zastosowania w medycynie.
 5. Wpływ pól elektromagnetycznych na organizm człowieka.
 6. Opracowanie innowacyjnej technologii z wykorzystaniem sit molekularnych w diagnostyce i leczeniu chorób nowotworowych.
 7. Zastosowanie grafenu w medycynie.

Kontakt

Centrum Inżynierii Biomedycznej
Wojskowa Akademia Techniczna
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
00-908 Warszawa

tel: (+48) 261 839 820
Fax: 22 6839869
e-mail: klasterCIB@wat.edu.pl

http://www.kcibio.wat.edu.pl