Główne kierunki prac badawczych realizowanych w IOE

   Główne kierunki badawcze podejmowane przez Instytut Optoelektroniki związane są bezpośrednio z potrzebami wojska, gospodarki narodowej, medycyny oraz ochrony środowiska. Tematyka prowadzonych badań skorelowana jest z obowiązującymi i preferowanymi programami badawczymi w Polsce, a ich realizacja uwarunkowana jest możliwościami badawczymi zespołów, których potencjał w dużej mierze wynika z wyraźnie określonej specjalizacji, dorobku naukowego oraz wieloletnich doświadczeń w prowadzeniu badań.

W Instytucie wraz z dominującymi badaniami aplikacyjnymi, ukierunkowanymi na wdrażanie nowych technologii oraz opracowywanie urządzeń typu „high-tech”, prowadzone są również badania podstawowe. Duże zaangażowanie Instytutu w prowadzenie prac badawczych o charakterze aplikacyjnym sprzyjało powstaniu w Instytucie wielu urządzeń wykorzystujących współczesne zdobycze optoelektroniki. Z tego też powodu laboratoria Instytutu są jednymi z najczęściej odwiedzanych miejsc przez delegacje wizytujące Wojskową Akademię Techniczną.

Głównym kierunkiem badań realizowanych w Instytucie pozostaje nadal technika laserowa i jej współczesne zastosowanie. Nowe typy laserów i laserowych ośrodków czynnych, zastosowanie laserów w urządzeniach wojskowych i cywilnych, detekcja promieniowania laserowego oraz jego oddziaływanie z materią to podstawowe obszary badawcze. Drugim ważnym kierunkiem prac w zakresie szeroko pojętej optoelektroniki jest obszar podczerwieni i termowizji oraz wykorzystanie optoelektronicznych elementów w systemach bezpieczeństwa. 

Praca badawcza Instytutu realizowana jest w czterech zakładach oraz Akredytowanym Laboratorium Badawczym. Zakłady posiadają swoją specyfikę i koncentrują się na określonej grupie zagadnień. Podstawowe zadania zakładów realizowane są w zespołach badawczych. W strukturach 4 etatowych zakładów Instytutu ukształtowało się 15 zespołów badawczych, które posiadają znaczną samodzielność w podejmowaniu i realizowaniu tematyki badawczej, występują o projekty i granty oraz realizują je w oparciu o swoją bazę laboratoryjną. Często tematyka pracy mieści się w ramach zainteresowań kilku zespołów, które realizują wówczas wspólny program badawczy. Akredytowane Laboratorium Badawcze, obok realizacji prac badawczych, świadczy również usługi w zakresie metrologii optoelektronicznej. Ponadto od roku 2013 w strukturze Instytutu pojawiło się Centrum Inżynierii Biomedycznej, które po oddaniu do użytku laboratoriów rozszerzy znacznie obszar działalności badawczej IOE WAT.

W IOE realizowane były lub w dalszym ciągu realizowana jest duża ilość projektów badawczych krajowych i międzynarodowych, w tym również projekty w ramach programów Unii Europejskiej i Europejskiej Agencji Obrony (EDA). Wśród projektów zagranicznych należy wyróżnić projekty takie, jak: CEZAMAT – Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii; InTechFun – Innowacyjne technologie wielofunkcyjnych materiałów i struktur dla nanoelektroniki, fotoniki, spinotroniki i technik sensorowych; PROTEUS – Zintegrowany mobilny system wspomagający działania antyterrorystyczne i antykryzysowe; ELI – Extreme Light Infrastructure; LASERLAB EUROPE II; TERAEYE – A fully passive THz inspection system based on nanotechnology for security applications; OPTOLAB – rozbudowa bazy laboratoryjnej Instytutu Optoelektroniki WAT; AHEAD – Advanced Helmet and Devices for Individual Protection, AD-HELW – Air Defense High Energy Laser Weapon; DATABASE OF B-AGENTS; SNIPOD – Sniper Positioning and Detection.

Instytut prowadzi ponadto aktywną działalność w ramach koordynowanej przez WAT Polskiej Platformy Technologicznej Systemów Bezpieczeństwa oraz jest uczestnikiem sieci OPTYKA DYFRAKCYJNA, EULASNET oraz POLLASNET. IOE jest również członkiem OPTOKLASTRA – Mazowieckiego Klastra Innowacyjnych Technologii Fotonicznych oraz POLSKIEJ OPTOELEKTRONIKI.

Zapraszamy do zapoznania się zrealizowanymi i realizowanymi projektami badawczymi, dorobkiem naukowym pracowników, a także dostępną infrastrukturą badawczą.