O sposobach na poprawę bezpieczeństwa państwa i jego obywateli poprzez zapobieganie oraz zwalczanie zagrożeń w obszarze CBRNE, czyli czynników chemicznych, biologicznych, radiacyjnych, nuklearnych i materiałów wybuchowych, dyskutowali uczestnicy sympozjum zorganizowanego przez Instytut Optoelektroniki Wojskowej Akademii Technicznej i Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Trzecia i ostatnia edycja sympozjum Przeciwdziałanie zagrożeniom CBRNE”odbyła się w dniach 28 lutego – 1 marca 2024 r. w Bielanach Wrocławskich. W spotkaniu wzięło udział ponad 140 osób, którzy reprezentowali partnerów projektów z Polski i Norwegii oraz zaproszone instytucje, służby i wojsko. Sympozjum pozwoliło na podsumowanie i zaprezentowanie zaproszonym gościom wyników projektu stanowiącego odpowiedź na zapotrzebowanie polskich służb i instytucji w zakresie koordynacji oraz ustandaryzowana procedur w reagowaniu na zdarzenia z użyciem czynników CBRNE.

Sympozjum zostało zorganizowane w ramach projektu „Wzmocnienie bezpieczeństwa w zakresie CBRNE – koordynacja i standaryzacja”, nadzorowanego przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego i finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowania 2014–2021 oraz środków budżetu państwa. Oprócz ABW w projekcie biorą udział: Wojskowa Akademia Techniczna (Instytut Optoelektroniki, Wydział Nowych Technologii i Chemii oraz Wydział Cybernetyki), Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk, Ministerstwo Zdrowia, Państwowa Agencja Atomistyki, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, Akademia Pożarnicza, Uniwersytet Łódzki (Wydział Biologii i Ochrony Środowiska), Uniwersytet Jagielloński (Collegium Medicum), Norweski Dyrektoriat Obrony Cywilnej i Planowania Kryzysowego (DSB – Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) oraz Instytut Badawczy Norweskich Sił Zbrojnych (FFI – Forsvarets Forskningsinstitutt).

Ostatnie Sympozjum miało charakter pokazowo-warsztatowy. Pierwszego dnia, po powitaniu i rozpoczęciu wydarzenia przez koordynatora projektu z ABW, uczestnicy zostali zapoznani z genezą, celami i zadaniami projektu. Następnie odbyła się część pokazowa Sympozjum podzielona na dwie części. W części pierwszej po omówieniu scenariusza oraz wyników projektów przez partnerów z Instytutu Optoelektroniki WAT, Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN oraz Akademii Pożarniczej odbył się pokaz reagowania służb na zdarzenia CBRNE wraz z pokazem polowej identyfikacji czynników biologicznych. W pokazie dzięki uprzejmości Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu udział wzięła Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego Jednostki ratowniczo-gaśniczej nr 3 z Wrocławia. W drugiej części pokazu po omówieniu wyników projektu przez partnerów z Collegium Medicum UJ oraz Biuro Badań Kryminalistycznych ABW zaprezentowano procedury ewakuacji poszkodowanych z miejsca zdarzenia CBRNE oraz procedury kryminalistyczne na miejscu zdarzenia CBRNE.

Drugiego dnia odbyła się część warsztatowa Sympozjum. Uczestnicy spotkania podzieleni na grupy wzięli udział w siedmiu warsztatach podczas, których zaprezentowano wyniki pakietów pracy związane z odpornością społeczną i systemem ostrzegania ludności w zagrożeniach CBRNE (RCB), zagrożeniami wynikającymi z wykorzystania otwartych źródeł informacji o CBRNE (IOE WAT/CAT ABW), szkoleniami z zakresu reagowania na zdarzenia CBRNE (APoż), innowacyjną platformą szkoleniową (WCY WAT), modelowaniem dyspersji skażeń oraz BSP w reagowaniu na zagrożenia CBRNE (FFI oraz CAT ABW/DSB/TIEPOINT AS), innowacyjnymi metodami detekcji czynników biologicznych (IOE WAT/IITD PAN/UŁ) oraz kryminalistyką na miejscu zdarzenia CBRNE (BBK ABW).

Podczas ostatniego dnia Sympozjum zaprezentowano informacje dotyczące założeń polskiego Klastra Bezpieczeństwa CBRNE oraz Krajowego Systemu Koordynacji i Standaryzacji CBRNE, którym podwaliny dała realizacja projektu „Wzmocnienie bezpieczeństwa w zakresie CBRNE – koordynacja i standaryzacja”.

Więcej informacji na temat projektu znajduje się na stronie cbrne.wat.edu.pl oraz kanale YouTube projektu.

https://www.youtube.com/watch?v=dsLhufTzaw8&t=57s

Dane dotyczące Norweskiego Mechanizmu Finansowania i projektów realizowanych w ramach funduszy norweskich można znaleźć pod adresami: www.eeagrants.org, https://eeagrants.org/, https://www.eog.gov.pl/.

ppłk Bartłomiej Jankiewicz

fot. IOE WAT