Za stroną Narodowego Centrum Nauki, prezentujemy planowany harmonogram przeprowadzania przez Narodowe Centrum Nauki konkursów w 2023 r. Szczegółowe informacje na temat warunków, trybu oraz terminów rozpoczęcia poszczególnych konkursów zostaną umieszczone na stronie NCN po zatwierdzeniu odpowiednimi uchwałami Rady Narodowego Centrum Nauki.

W harmonogramie nie zostały ujęte konkursy wielostronne ogłaszane przez międzynarodowe sieci agencji finansujących badania naukowe, których NCN jest członkiem. Ogłoszenia o tych konkursach oraz ich zapowiedzi umieszczane są na stronach internetowych NCN w trakcie całego roku, zgodnie z decyzjami podejmowanymi przez uczestniczące w nich agencje.

Konkursy realizowane w ramach NCN

Nazwa konkursu Rozpoczęcie naboru wniosków Zakończenie naboru wniosku Rozstrzygnięcie konkursu

Weave-UNISONO nabór kontynuowany od 2021 r., ciągły, w terminach wynikających
z harmonogramów agencji wiodących
wyniki ogłaszane sukcesywnie, zgodnie z terminami decyzji podejmowanych przez agencje wiodące

MINIATURA 7 nabór ciągły od 1 lutego do 31 lipca

OPUS 25

PRELUDIUM 22

15 marca 15 czerwca grudzień 2023 r.

SONATA BIS 13

MAESTRO 15

15 czerwca 15 września marzec 2024 r.

OPUS 26 + LAP/Weave

PRELUDIUM BIS 5

SONATA 19

15 września 15 grudnia OPUS 26, SONATA 19 – czerwiec 2024 r.

Weave – w zależności od terminu zatwierdzenia wyników oceny NCN przez agencje partnerskie z innych krajów, najpóźniej
w listopadzie 2024 r.

PRELUDIUM BIS 5 – maj 2024 r.


SONATINA 8

DAINA 3

15 grudnia 15 marca 2024 r.

SONATINA 8 – wrzesień 2024 r.

DAINA 3 – listopad 2024 r.