Trwa rejestracja kandydatów na studia II stopnia rozpoczynające się od semestru letniego (marzec). Rejestracja będzie trwała do 15 lutego 2022 r.

W Instytucie Optoelektroniki w semestrze letnim będą realizowane studia II stopnia na kierunku:

biocybernetyka i inżynieria biomedyczna:

  • studia stacjonarne – 50 miejsc

optoelektronika:

  • studia stacjonarne – 30 miejsc

Uruchomienie kierunku na wskazanej formie studiów, będzie uzależnione od liczby zarejestrowanych kandydatów – decyzję, po zakończeniu rejestracji kandydatów, podejmie komisja rekrutacyjna dla kierunku.

Do 15 lutego 2022 r. należy założyć konto w Internetowej Rejestracji Kandydatów, dostarczyć do Sekcji ds. Rekrutacji wymagane dokumenty, tj.:

  • kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych – oryginał do wglądu (w wyjątkowych przypadkach, na etapie rejestracji, może być zaświadczenie o ukończeniu studiów z podaniem wyniku ukończenia – po zakwalifikowaniu będzie należało w dziekanacie przedłożyć dyplom),
  • dokument potwierdzający posiadane kompetencje: suplement lub indeks, albo karta przebiegu studiów, (może być kserokopia lub skan)
  • wydrukowana ankieta osobowa z IRK

oraz wnieść opłatę rekrutacyjną w wysokości 85 zł na konto, którego nr został wygenerowany i podany podczas rejestracji internetowej.